Política de Tractament de Dades Personals
segons la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals

L'Associació Clauers compleix amb la política de tractament de dades personals acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. La finalitat del tractament sempre estarà aliniada amb tot allò necessari per a dur a terme la seva missió, incloent en aquestes accions la oferta de serveis, la captació de fons i la gestió de socis, donants i voluntariat, tot dins del marc de l'Associació i respectant la confidencialitat de les dades.

En relació a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals la persona que autoritza al tractament de les seves dades personals a l'Associació Clauers pot exercir els seus drets a la transparència i la informació i podrà sol·licitar i obtenir la informació següent: 

- La identitat de la persona responsable del tractament i de la seva representant, en el seu cas. 

- La finalitat del tractament. 

- La possibilitat d’exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.

Per a sol·licitar i obtenir aquesta informació es pot dirigir per correu electrònic a la secretària de l'Associació Clauers:

En cas de canvi de les dades de contacte d’aquestes persones, seran informades del noves dades.
La persona que consenteixi al tractament de les seves dades personals a l'Associació Clauers pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment i per qualsevol motiu.